SMART
    TECHNOLOGY

  ຄວາມແຮງທີ່ມາພ້ອມ
  ຄວາມປະຫຍັດນ້ຳມັນ ແລະ ຄວາມ
  ປອດໄພກັບເຄື່ອງຍົນ 110 ຊີຊີ.4  DIGITAL X-METER
  ມີດເຕີ ລະບົບ ດີຈີຕອລ
  ເຫ໊ນຄວາມໄວ ໄດ້ໄຈຜູ້ຂັບຂີ່
  ໄດ້ອາລົມໄນແບບທີ່ມັນເປັນ..


     
    UPSIDE
  DOWN SHOCK
  ARSORPER

  ຮອງຮັບການສັ່ນສະເທືອນໄດ້ດີກວ່າ
  ເພາະແນວທາງແຫ່ງຄວາມງາມ ຂອງ
  ໄຟໜ້າ ອັດສະຣະຍະ

         NEW       FREESPACE
  ຮູບແບບໄຫມ່ ກວ້າງ ກວ່າ
  ເກັບເຄື່ອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ