ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັ່ງ ຈຳກັດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍລົດຈັກ ຮອນດາ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງທີ່ຈະເຮັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພໃນເວລາຂັບຂີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ. ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ນັກຂັບຂີ່,ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຫວັງວ່າຄູ່ມືການຂັບຂີ່ລົດ
ຈັກປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກໄດ້ຮັບຮູ້ ວິທີການຂັບຂີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ອັນຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນທີ່ເກີດຈາກ
ລົດຈັກຢູ່ປະເທດ ສປປ ລາວ ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ.ພາບເຄື່ອນໄຫວການໃຫຄວາມຮູ້ກົດຈາລະຈອນ ແລະ ຂັບຂີປອດໄພ