ເງື່ອນໄຂ

 • ບໍ່ຮັບອະນຸມັດຄົນຕ່າງແຂວງ
 • ລາຄາສິນຄ້າ 5 ແສນ -30 ລ້ານ ກີບ
 • ຕ້ອງເປັນຄົນລາວ ແລະ ອາໃສໃນນະຄອນຫຼວງເທົ່ານັ້ນ
 • ຜ່ອນໄດ້ 3,6,12,18,24,36,48 ເດືອນ

  ເອກກະສານປະກອບ

 • ບັດປະຈຳຕົວ/ພາດສະປອດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນຫຼືປື້ມບັນຊີທະນາຄານ
  ເອກກະສານທຸກຢ່າງໃຫ້ນຳຂອງແທ້ແລະສຳເນົາມາພ້ອມ 1 ສະບັບ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ດອກເບ້ຍ
    ລົດຈັກ ຮອນດາ ( 0%-1.9% ຕໍ່ເດືອນ )

 
  ວິທີການຊຳລະຄ່າງວດແຕ່ລະເດືອນ

 • ສຳນັກງານໃຫ່ຍອີອອນ
 • ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
 • ໝາຍເຫດ:
  1. ເງື່ອນໄຂການພິຈາລະນາສິນເຊືອເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງ
       ບໍລິສັດ ອີອອນ.                                                       
  2. ພິເສດຟຣີປະກັນໄພລົດຈັກປີທຳອິດ(ທຸກລຸ້ນ ທຸກຍີຫໍ້     ມູນຄ່າຄ້ຳປະກັນໄພແມ່ນ 250.000 ກີບ ລຸ້ນອື່ນເພີ່ມເງີນໃນສ່ວນຕ່າງ
      ໂດຍລູກຄ້າ).
  3. ລູກຄ້າທີ່ເຮັດສັນຍາຜ່ອນສຳລະກັບອີອອນຈະໄດ້ຮັບຂອງແຖມເພີ່ມທຸກຄັນ.