ເຄື່ອງຈັກຕັດຫຍ້າ

    
  

ປ້ຳດູດນ້ຳ


  
ຈັກເຮືອ


                 
              
ເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ້າ