ແຈ້ງຂ່າວ

   ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງຂ່າວ ມໍລະນະກຳ

ທ່ານ ນ. ສົມເພັດ ວິໄລກຸນ ໄດ້ເສຍຊິວິດ ດ້ວຍໂລກຊະລາ