ແຈ້ງຂ່າວ

   ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງຂ່າວ ມໍລະນະກຳ
ທ່ານ ບຸນເພັງ ເທບລັງສີ ອະດີດ ຄະນະອຳໜວຍການ ບໍລິສັດນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄດ້ເສຍຊິວິດດ້ວຍໂລກຊະລາ
ມື້ວັນເສົາ ທີ 23 ພຶດສະພາ 2558 ແລະ ຈະປະນາກິດສົບ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2558 ທີວັດເທບລິມິດ (ວັດທາດຝຸ່ນ)
ໃນເວລາ 2:00 ໂມງ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງໄດ້ແຈ່ງມາຍັງພີ່ນ້ອງເພື່ອນມິດສະຫາຍ ເພື່ອໄປຮ່ວມບຸນກິນທາຍນຳຄອບຄົວຂອງທ່ານ ບຸນເພັງ ເທບລັງສີ ດ້ວຍ.